StefanTallqvist

Kansainvälisyys on askel oikeaan suuntaan, Kiina, Eurooppa, Yhdysvallat

 


SIVU.1488 - §7 Poliittinen suvereenisuus kehkeytyy
itsemääräämisoikeuden luovuttamisesta; ensin niin tekee yksilö
perhepiirissä, sitten sen tekevät perheet ja suvut suhteessaan heimoon
ja sitä laajempiin ryhmittymiin. Tämä asteittain tapahtuva
itsemääräämisoikeuden siirtäminen pienemmiltä yhä suuremmille
poliittisille organisoitumille on idässä Ming- ja mogulidynastioiden
perustamisesta alkaen yleensä edennyt vähentymättömällä voimalla.
Lännessä tämä prosessi oli käynnissä yli tuhannen vuoden ajan, aina
maailmansodan päättymiseen saakka, jolloin valitettava takaperoinen
kehityssuunta käänsi tämän normaalin kehityskulun tilapäisesti
taaksepäin palauttaessaan lukuisille Euroopan pikku ryhmille jo pinnan
alle painuneen poliittisen suvereenisuuden.

SIVU.1489 - §1 Urantia saa nauttia kestävästä rauhasta vasta, kun niin
kutsutut suvereenit kansakunnat luovuttavat suvereenit valtaoikeutensa
järkevyyttä osoittaen ja täyteen määräänsä ihmisten veljeskunnan
käsiin  ihmiskunnan hallitukselle. Internationalismi kansainliitot
eivät voi milloinkaan tuoda pysyvää rauhaa ihmiskunnalle.
Maailmanlaajuiset valtioiden liittokunnat estävät kyllä tehokkaasti
vähäisempiä sotia ja pitävät pienempiä kansakuntia kutakuinkin
aisoissa, mutta ne eivät estä maailmansotia eivätkä hillitse maailman
kolmea, neljää tai viittä voimakkainta hallitusta. Todellisten
selkkausten sattuessa jokin näistä maailmanvalloista eroaa liitosta ja
julistaa sodan. Kansakuntia ei voi estää ryhtymästä sotaan niin kauan
kuin niitä saastuttaa kansallisen suvereenisuuden petollinen myrkky.
Kansainvälisyys on askel oikeaan suuntaan. Kansainväliset
poliisivoimat estäisivät monet vähäisemmät sodat, mutta ne eivät
kykene estämään suursotia, maailman suurten sotilashallitusten välisiä
selkkauksia.

SIVU.1489 - §2 Sitä mukaa kuin varsinaisten suvereenien kansakuntien
(suurvaltojen) lukumäärä vähenee, sitä mukaa lisääntyvät myös sekä
ihmiskunnan hallituksen mahdollisuudet että sellaisen tarve. Sitten
kun olemassa on enää muutama todellakin suvereeni (suur)valta, niiden
joko täytyy ryhtyä taisteluun elämästä ja kuolemasta kansallisen
(maailmanvallan) ylivaltiuden saavuttamiseksi, tai muussa tapauksessa
niiden täytyy luopua tietyistä suvereenisuuteen kuuluvista
erioikeuksista; niiden täytyy luoda ylikansallisen vallan perusydin,
joka toimii koko ihmiskunnan kattavan todellisen suvereenisuuden
alkuituna.

SIVU.1489 - §3 Rauhaa ei Urantialle saada ennen kuin jokainen niin
kutsuttu suvereeni kansakunta luovuttaa sodankäymisvaltansa koko
ihmiskunnan kattavalle edustukselliselle hallitukselle. Poliittinen
suvereenisuus on maailman kansoissa myötäsyntyistä. Kun Urantian
kaikki kansat ovat mukana muodostamassa maailmanhallitusta, niillä on
oikeus ja valta tehdä tällaisesta hallituksesta suvereeni. Ja kun
tällainen edustuksellinen eli demokraattinen maailmanvalta valvoo
maailman maa-, ilma- ja merivoimia, silloin voi vallita rauha maassa
ja hyvä tahto ihmisten kesken  mutta vasta silloin.

SIVU.1489 - §4 Käyttäkäämme merkittävää yhdeksännentoista ja
kahdennenkymmenennen vuosisadan esimerkkitapausta: Amerikan
liittovaltion neljäkymmentäkahdeksan osavaltiota ovat jo pitkään
saaneet nauttia rauhasta. Ne eivät enää sodi keskenään. Ne ovat
luovuttaneet suvereenisuutensa liittohallitukselle, ja hyväksymällä
sotaselkkausten sovittelumenettelyn ne ovat luopuneet kaikista
itsemääräämisoikeuden harhakuvaan perustuvista vaatimuksista. Vaikka
jokainen osavaltio sääteleekin omia sisäisiä asioitaan, se ei
kuitenkaan puutu ulkomaansuhteisiin, tulleihin, maahanmuuttoon,
sotilaallisiin asioihin eikä osavaltioiden väliseen kauppaan.
Yksittäiset osavaltiot eivät myöskään puutu kansalaisuutta koskeviin
kysymyksiin. Nämä neljäkymmentäkahdeksan osavaltiota joutuvat
kärsimään sodan kauhuista vasta, kun liittohallituksen suvereenisuus
on jollakin tavoin uhattuna.

SIVU.1489 - §5 Nämä neljäkymmentäkahdeksan osavaltiota saavat nauttia
valtioidenvälisestä rauhasta ja selkkauksettomuudesta nyt, kun ne ovat
luopuneet toisiinsa kietoutuvista suvereenisuutta ja
itsemääräämisoikeutta puolustavista näennäisviisauksista. Urantian
muut kansakunnat pääsevät samalla tavoin osallisiksi rauhasta, kunhan
ne oma-aloitteisesti luovuttavat kukin oman suvereenisuutensa
yleismaailmallisen hallituksen ihmisten välistä veljeyttä edustavan
suvereniteetin  käsiin. Tällaisessa maailmanvaltiossa tulee pienillä
kansakunnilla olemaan yhtä paljon valtaa kuin suurillakin, aivan kuten
Rhode Islandin pienellä osavaltiolla on kaksi senaattoriaan
Yhdysvaltain kongressissa siinä kuin väkirikkaalla New Yorkin tai
laaja-alaisella Teksasin osavaltiollakin.

SIVU.1490 - §1 Näiden neljänkymmenenkahdeksan osavaltion rajoitetun
(osavaltio)suvereenisuuden loivat ihmiset ihmisiä varten. Amerikan
liittovaltion osavaltiosuvereenisuuden yläpuolella olevan
(kansallisen) suvereenisuuden loivat alkuperäiset kolmetoista
osavaltiota omaksi hyödykseen ja ihmisten hyödyksi. Samalla tavalla
kansakunnat jonakin päivänä vielä luovat ihmiskunnan
planeettahallitukselle kuuluvan ylikansallisen suvereenisuuden omaksi
hyödykseen ja kaikkien ihmisten hyödyksi.

SIVU.1490 - §2 Kansalaiset eivät synny hyödyttämään hallituksia, vaan
hallitukset ovat organisaatioita, jotka on luotu ja suunniteltu
hyödyttämään ihmisiä. Poliittisen suvereenisuuden kehitys jatkuu niin
kauan, kunnes ilmaantuu hallitus, joka edustaa kaikkien ihmisten
suvereenisuutta. Kaikki muut suvereenisuudet ovat arvoltaan
suhteellisia, merkitykseltään vain välivaihetta edustavia ja
statukseltaan alisteisia.

SIVU.1490 - §3 Tieteen edistymisen myötä sodat muuttuvat yhä
tuhoisammiksi, kunnes ne lopulta alkavat merkitä jokseenkin samaa kuin
ihmisrodun itsemurha. Montako maailmansotaa onkaan käytävä, monenko
kansainliiton vielä pitääkään osoittautua kykenemättömäksi ennen kuin
ihmiset ovat halukkaita pystyttämään ihmiskunnan hallituksen ja
ryhtyvät nauttimaan pysyvän rauhan siunauksista ja hyvän tahdon
maailmanlaajuisen hyvän tahdon luoman selkkauksettomuuden mukanaan
tuomasta kukoistuksesta.

6. LAILLISUUS, VAPAUS JA SUVEREENISUUS - SIVU.1490

SIVU.1490 - §4 Jos joku ihminen janoaa vapautta  pidäkkeettömyyttä ,
hänen on muistettava, että kaikki muutkin ihmiset kaipaavat samaa
vapautta. Tällaisista vapautta rakastavista kuolevaisista koostuvien
ryhmien keskuudessa ei voi vallita rauha ilman, että ne alistuvat
noudattamaan lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, jotka suovat jokaiselle
henkilölle saman määrän vapautta ja samalla takaavat yhtäläisen määrän
vapautta kaikille hänen kuolevaistovereilleen. Mikäli jonkun ihmisen
on määrä olla ehdottoman vapaa, silloin toisesta ihmisestä tulee
pakostakin ehdoton orja. Ja se, että vapaus on luonteeltaan
suhteellista, pitää paikkansa yhtä hyvin sosiaalisessa,
taloudellisessa kuin poliittisessakin mielessä. Vapaus on se
sivilisaation antama lahja, jonka laillisuuden voimaansaattaminen
tekee mahdolliseksi.

SIVU.1490 - §5 Uskonto tekee hengellisessä mielessä mahdolliseksi
ihmisten välisen veljeyden toteutumisen, mutta tarvitaan ihmiskunnan
hallitus säätelemään niitä sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia
pulmia, jotka liittyvät tällaiseen inhimillistä onnea ja suorituskykyä
merkitsevään tavoitteeseen.

SIVU.1490 - §6 Saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista
kansakunta nousee kansakuntaa vastaan täsmälleen yhtä kauan kuin
ryhmä kansallisvaltioita jakaa keskenään maailman poliittisen
suvereenisuuden ja pitää sitä oikeudettomasti hallussaan. Englanti,
Skotlanti ja Wales taistelivat alituisesti keskenään, kunnes niistä
jokainen luopui omasta suvereenisuudestaan ja antoi sen Yhdistyneen
Kuningaskunnan haltuun.

SIVU.1490 - §7 Vielä yksi maailmansota on antava niin kutsutuille
suvereeneille kansakunnille sen opetuksen, että ne muodostavat
jonkinlaisen liittokunnan ja luovat sillä keinoin koneiston, jolla
estetään vähäisemmät sodat, pienempien kansakuntien väliset sodat.
Mutta globaalisia sotia käydään kunnes ihmiskunnan hallitus on luotu.
Globaalinen suvereenisuus on estävä globaaliset sodat mikään muu ei
siihen kykene.

SIVU.1490 - §8 Amerikan neljäkymmentäkahdeksan vapaata osavaltiota
elävät keskenään rauhassa. Näiden neljänkymmenenkahdeksan osavaltion
kansalaisiin kuuluu edustajia Euroopan alituiseen sotivien
kansakuntien kaikkien kansallisuuksien ja rotujen keskuudesta. Nämä
amerikkalaiset edustavat koko avaran maailman jotakuinkin kaikkia
uskontoja ja uskonnollisia lahkoja ja kultteja. Mutta täällä,
Pohjois-Amerikassa, ne elävät keskenään rauhassa. Ja kaiken tämän
tekee mahdolliseksi se, että nämä neljäkymmentäkahdeksan osavaltiota
ovat luopuneet suvereenisuudestaan ja hylänneet kaikki käsitykset niin
kutsutuista itsemääräämisoikeuksista.

SIVU.1490 - §9 Kysymys ei ole siitä, harjoitetaanko asevarustelua
vaiko aseidenriisuntaa. Maailmanrauhan säilymisen kannalta ei myöskään
ole merkitystä sillä, perustuuko asepalvelus asevelvollisuuteen vai
vapaaehtoisuuteen. Jos vahvoilta kansakunnilta otetaan pois
kaikenlaatuiset nykyajan tarjoamat mekaaniset sotavarusteet ja
kaikentyyppiset räjähteet, ne ottavat taisteluaseikseen nyrkit, kivet
ja nuijat, niin kauan kuin ne takertuvat sellaiseen harhaluuloon, että
niillä on jumalallinen kansallisen suvereenisuuden oikeus.

SIVU.1491 - §1 Sota ei ole mikään ihmisen vaikea ja kammottava
sairaus. Sota on oire, seuraus. Todellinen sairaus on kansallisen
suvereenisuuden myrkky.

SIVU.1491 - §2 Urantian kansakunnat eivät ole koskaan omanneet
todellista suvereenisuutta; niillä ei koskaan ole ollut sellaista
suvereenisuutta, joka voisi suojella niitä maailmansotien tuholta ja
hävitykseltä. Ihmiskunnan globaalista hallitusta luotaessa kansakunnat
eivät niinkään paljon luovu suvereenisuudesta kuin ne itse asiassa
luovat todellista, bona fide ja kestävää maailman suvereenisuutta,
joka pystyy siitä lähtien tarjoamaan niille täyden suojan kaikkea
sotaa vastaan. Paikallisista asioista huolehtivat silloin paikalliset
hallitukset, kansallisia asioita hoitavat kansalliset hallitukset,
kansainvälisistä asioista pitää huolen globaalinen hallitus.

SIVU.1491 - §3 Maailmanrauhan ylläpitäminen ei onnistu sopimusten,
diplomatian, ulkopolitiikan, valtioliittojen eikä voimatasapainojen
avulla, ei liioin muuntyyppisen korvikeluonteisen nationalismiin
kuuluvilla suvereeneilla oikeuksilla temppuilemisen keinoin. On
saatava aikaan koko maailman kattava laki, ja se pitää saattaa voimaan
maailmanhallituksen koko ihmiskunnan suvereenisuuden edustajan
toimesta.

SIVU.1491 - §4 Maailmanhallituksen alaisuudessa yksilöllä on
huomattavasti enemmän vapautta. Nykyään suurvaltojen kansalaisia
verotetaan, ohjataan ja valvotaan miltei sortamalla, ja suuri osa
tästä nykyisin vallalla olevasta sekaantumisesta yksilön vapauksiin
häviää, kun kansalliset hallitukset ovat halukkaita uskomaan
kansainvälisiä asioita koskevan suvereenisuutensa globaalisen
hallituksen käsiin.

SIVU.1491 - §5 Globaalisen hallituksen alaisuudessa kansallisille
ryhmille tarjoutuu todellinen tilaisuus toteuttaa aitoon demokratiaan
kuuluvat henkilökohtaiset vapaudet ja nauttia niistä.
Itsemääräämisoikeuden harhakuvitelmasta tehdään loppu. Rahan ja
kaupankäynnin kautta tapahtuvan yleismaailmallisen säätelyn myötä
koittaa uusi aikakausi, maailmanlaajuisen rauhan aikakausi. Ei
aikaakaan, kun saattaa kehittyä globaalinen kieli, ja ainakin jonkin
verran toivoa tulee olemaan siitä, että kerran uskontokin olisi
globaalinen tai ainakin, että olisi uskontoja, joilla on globaalinen
näkemys.

SIVU.1491 - §6 Kollektiivinen turvallisuus ei koskaan tuo mukanaan
rauhaa ennen kuin kollektiivisuus käsittää koko ihmiskunnan.

SIVU.1491 - §7 Ihmiskunnan edustuksellisen hallituksen poliittinen
suvereenisuus tuo kestävän rauhan maan päälle, ja ihmisen hengellinen
veljeys on ikiajoiksi takaava, että kaikkien ihmisten kesken vallitsee
hyvä tahto. Eikä ole mitään muuta keinoa, jolla rauha maan päällä ja
hyvä tahto ihmisten kesken voidaan aikaansaada.
= = =
(Urantia-tekstin mietteitä 1930 luvulta näistä varsin tärkeistä asioista! Urantia = Tellus)

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Jarmo Makkonen

Jehovien Vartiotornissa oli samanlaisia hyväntahtoisia satuja, utopioita leijonista ja lampaista jotta söivät sulassa sovussa samalla niityllä.

kati sinenmaa

Muuten hyvä juttu, mutta älkää missään tapauksessa luovuttako itsemääräämisoikeutta ahneille; Pankkiireille ja muille uskovaisille.

Mieluummin minä haluan sotaa kuin luovuttaisin itsenäisyyden ahneille, koska ahneet sairaina eivät kunnioita ihmisyyttä tippaakaan; Jos nyt ahneet haluavat mikrosirukortin ihmisen käteen, ihon alle, jotta ahneet tietäisivät, missä "raha" eli työn arvo liikkuu!

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Muuten hyvä juttu, ja minun mielestä muuten oikein hyvä juttu, paitsi kommentit. Tässä hieman lisää:

SIVU.787 - §4 Kansainväliset kauppaorganisaatiot edistävät Urantian
rauhaa huomattavasti enemmän kuin sitä konsanaan edistää
haihattelevien rauhanhankkeiden koko tunteileva viisastelu.
Kauppasuhteita ovat helpottaneet kielen kehittyminen ja
viestintämenetelmien paraneminen samoin kuin entistä parempi
kuljetuslaitos.

SIVU.787 - §5 Yhteisen kielen puuttuminen on aina haitannut
rauhanryhmien muodostumista, mutta rahasta on tullut se nykyaikaisen
kaupankäynnin kieli, jota kaikki ymmärtävät. Nykyajan yhteiskunta
pysyy suurelta osin koossa tavarantuotannon luomien markkinoiden
avulla. Hyötymismotiivi on voimallinen sivistäjä, kun siihen lisätään
palveluhalukkuus.

UB(alkuperäisteksti):
(787.4) 70:3.4 The peace of Urantia will be promoted far more by international trade organizations than by all the sentimental sophistry of visionary peace planning. Trade relations have been facilitated by development of language and by improved methods of communication as well as by better transportation.
(787.5) 70:3.5 The absence of a common language has always impeded the growth of peace groups, but money has become the universal language of modern trade. Modern society is largely held together by the industrial market. The gain motive is a mighty civilizer when augmented by the desire to serve.
=

Vaikka YK:ssa (UN) kyllä on ollut korkealla tasolla Urantia-tekstien tutkijoita, mistä syytä YK on niin voimaton?

kati sinenmaa

En halua rauhaa, vaan sotaa. Vain sota, atomisota, pakottaa ahneet pois päätöksen teosta. Niin kauan taloutta käytetään vain ihmisten orjuuttamiseen, kun ahneet saavat päättää asioistaan.

Juuri ahneet vaativat maailmaan mielettömästi lisää ihmisiä; kas, kun yhtä ahnetta varten tarvitaan miljoonia orjia ja joka päivä lisää orjia,

On erityisen tuomittavaa puolustella urantian tekstillä nykyisiä pankkiireja ja niiden hännystelijöitä. Mieluummin luen urantian koskevan Pohjolaa; Oltaisiin vain oltu maltillisia ja tehty Pohjolan liittovaltio ja sille oma puolustus ydinaseineen ja avaruusteknologioineen, eikä menty tuohon etelän paskakasaan.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Taloudellisten ulkosuhteiden hoitaminen pitää myös tuoda globalisaation aikakaudelle.
Team Finland (Torstaina 19.1.2012)

http://www.alexstubb.com/fi/blog/1884/

Toimituksen poiminnat